ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

1. Pakalpojumi un produkcija
SIA "ALBA" piedāvā iestādēm, organizācijām, firmām, kā arī privātpersonām veikt sekojošus darbus un pakalpojumus:

 • ūdensvada cauruļu remontu un nomaiņu;
 • kanalizācijas tīklu (iekšējo, ārējo) skalošanu, tīrīšanu un veco cauruļu remontu un nomaiņu;
 • virsējo ūdeņu aku tīrīšanu un skalošanu;
 • ūdensvada iekšējo tīklu cauruļu, izlietņu, maisītāju remontu un nomaiņu;
 • ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve;
 • SIA "ALBA" veic avāriju lokalizēšanu, kā arī, ja iespējams, novērš avāriju.

Par avāriju var ziņot pa telefonu 64473210. Avārijas brigādi iespējams izsaukt pa telefonu 29289727. Katru dienu no 8.00 - 17.00;

 • septisko un notekūdens krājrezervuāru izvešanas pakalpojumi;
 • asenizācijas mašīnas pakalpojumi - objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 4,0 m3 (sausā tualete, krājtvertne, utt.)

         - Gulbenes pilsētā viena reize līdz 4,0 m3

  34.84 EUR +PVN 21 % 7,32 EUR = 42,15 EUR

              - Ārpus Gulbenes pilsētas papildus 1 km transporta izmaksas (SIA „ALBA” – objekts – NAI – SIA „ALBA”) - 0,60 EUR km + PVN 21 %.


  • Ūdensvada pievada remonts

  Par nepieciešamo remontu SIA "ALBA" jāuzraksta iesniegums ar garantiju par remonta apmaksu. Interesēties pa telefonu 29289727.

   • Pievienošanās ūdensvadam

   Samaksa pēc kalkulācijas. Informācija pa telefonu 64473210.

   2. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi.

       – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs visām lietotāju grupām: 

                                               1,04 EUR/ m3   ( + PVN 21 %);

        – kanalizācijas pakalpojumu tarifs visām lietotāju grupām:

                                 1,31 EUR/m3  (+ PVN  21 %).

   3. Kā aprēķināt ūdens patēriņu un veikt maksājumus?

   • izlietotā ūdens daudzumu nosaka pēc kopējā dzīvojamās mājas ūdens skaitītāja rādījumiem, kurš uzstādīts uz mājas ūdensvada ievada. Vienlaicīgi iedzīvotāji nolasa dzīvoklī ūdens skaitītāja rādījumus un tos ievieto speciāli šim nolūkam uzstādītās kastītēs. Ja ir starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu skaitītāju rādījumu summām, tad līdz nākošā mēneša 15.datumam tiek veikta starpības sadale atbilstoši apstiprinātajai metodikai un dzīvokļa īpašnieku un īrnieku kopsapulces lēmumam.
   • juridiskām personām ūdens skaitītāja rādījumi ir jānolasa 1 reizi mēnesī - no 25. līdz 28.datumam un jāpaziņo SIA "ALBA" pa telefonu 64473210. Rēķinus šie abonenti saņems līdz nākošā mēneša 5.datumam un apmaksas termiņš ir katra mēneša 20.datums.
   • privātmāju īpašniekiem un komunālo māju iedzīvotājiem, maksājumi jāveic katru mēnesi līdz nākošā mēneša 20.datumam.


   4. Kas jāveic pirms mājas pievienošanas ūdensvada vai kanalizācijas tīklam un pirms skaitītāja uzstādīšanas?

   • mājas īpašniekiem jāiesniedz pieprasījums tehniskajiem noteikumiem mājas pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīklam un ūdens skaitītāja uzstādīšanai,
   • jāsaņem SIA "ALBA" tehniskie noteikumi,
   • pirms pieslēgšanās pie kanalizācijas un ūdensvada tīkla iesniegt apstiprinātu izpildzīmējumu inventarizācijas birojā,
   • pievienojumu pie ielas vai maģistrālā ūdensvada tīkla var veikt tikai SIA "ALBA", bet izmaksas sedz pievada īpašnieks,
   • ūdensvada pievadu vai kanalizācijas izvadu var izbūvēt licenzētas juridiskas vai sertificētas fiziskas personas,
   • pēc būvdarbu veikšanas saskaņā ar projektu jāsastāda akts par to, ka darbi ir veikti atbilstoši noteikumiem un skaitītājs ir darba kārtībā,
   • mājas īpašniekam ar SIA "ALBA" jānoslēdz līgums par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem,
   • pēc ūdensvada vai kanalizācijas tīkla izbūves jāveic inventarizācija, ko iesniedz SIA „ALBA”.

   Ja ūdens vai kanalizācijas patērētājs patvarīgi pievienojies pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas tīklam, tad patērētais ūdens daudzums un novadītais kanalizācijas daudzums tiek aprēķināts, ņemot vērā cauruļu diametru, ūdens spiedienu un laiku, kad veikta iepriekšējā pārbaude.

   Lai nodrošinātu iedziļinātās ēkas pret applūšanu ar kanalizācijas notekūdeni, nepieciešams iebūvēt vienvirziena vārstu uz kanalizācijas izvada, kā to nosaka celtniecības normatīvi un prasības.

   5. Ūdens skaitītāji.
   Skaitītāji dzīvoklī: skaitītājus dzīvoklī uzstāda iepriekš piesakoties Blaumaņa ielā 56A vai pa e-pastu alba@gulbene.lv . Skaitītāju uzstādīšanu var veikt arī jebkura cita sertificēta firma. 

   6. Kam pieder māju ūdensvadu pievadi, kanalizācijas izvadi un mājas iekšējie tīkli?
   Māju īpašniekam, jo SIA "ALBA" pieder maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli. SIA "ALBA" ir ūdens piegādātājs, kurš nodrošina ūdens piegādi Jūsu mājai 24 stundas diennaktī Jums vajadzīgajā daudzumā un nodrošina šo piegādi  saskaņā ar robežshēmu. Mājas iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli pieder mājas īpašniekiem, līdz ar to tālāko ūdens sadali un kārtību par piegādāto ūdeni nosaka mājas īpašnieki.
   Par ūdens noplūdēm māju pievados jāziņo SIA "ALBA" tehniskajai daļai pa telefonu 29289727 vai 64473210.

   7. Ko darīt, ja saplīsis mājas ūdensvada pievads?
   Klientam par to jāziņo SIA "ALBA". Remontdarbus var veikt SIA "ALBA" vai licenzēta juridiska vai fiziska persona, saskaņojot remontdarbus un ūdens atslēgšanu SIA "ALBA". Ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos, saskaņā ar robežshēmu, bojājumus likvidē SIA"ALBA". Par iekšējiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem atbild māju un dzīvokļu īpašnieki un īrnieki un remonta darbus veic par saviem līdzekļiem. Tel. 64473210 un 29289727.

   8. Kur griezties neskaidros jautājumos?

   • par jautājumiem, kas attiecas uz līguma slēgšanu, izpildi, maksājuma kārtību lūdzam griezties SIA "ALBA" pa telefonu 64473417.
   • par jautājumiem, kas saistīti ar tehnisko noteikumu izsniegšanu, kā arī ūdens un notekūdeņu ārējo tīklu bojājumu gadījumos, lūdzam griezties pa telefoniem 64473210, 29289727 vai SIA „ALBA” Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē.

   9. Informācija par ūdens atslēgumiem.
   Ja ir plānoti ūdensvada remontdarbi, par ūdens padeves pārtraukumu tiek paziņots telefoniski un izlīmējot paziņojumus.

   10. Kur var samaksāt par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem?

   • Gulbenes novada pašvaldību kasēs;
   • AS SEB Banka, konta Nr.: LV05UNLA0007002467284;
   • AS Swedbank, konta Nr.: LV58HABA0551037133871;
   • A/S CITADELE, konta Nr.:  LV75PARX0012520760001; 
   • Veikalu Maxima kasēs.

   Visas ziņas
   Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

   © SIA „ALBA” 2019 Visas tiesības aizsargātas

   Izstrādāja Websoft.lv